Zamów reklamę 508 860 500
brak sond

STATUT Stowarzyszenia Przedsiębiorców Aleksandrowa Łódzkiego "2000"Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 2000".
§ 2.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Aleksandrów Łódzki.
§ 5.
Stowarzyszenie może działać i współpracować z organizacjami i stowarzyszeniami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, o ile mają podobne cele i profil działalności.

Rozdział II


CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska lokalnego, propagowanie postaw i inicjatyw sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, obrona interesów członków Stowarzyszenia, otwartość na potrzeby środowiska lokalnego poprzez tworzenie programów strategii działania na jego rzecz, propagowanie idei gospodarki rynkowej.
§ 7.
Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:
1. Popiera współpracę między swoimi członkami, wymianę myśli i poglądów,
2. Wyraża opinię w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego,
3. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, politycznymi, organami władzy i administracji państwowej w celu wymiany poglądów i informacji.
4. Podejmuje działania niezbędne dla poprawy infrastruktury gospodarczej, ochrony środowiska regionu, poprawy właściwego funkcjonowania "rynku",
5. Prowadzi działalność szkoleniową - kursy, konferencje, wystawy,
6. Tworzy fundusze i udziela stypendia dla popierania inicjatyw gospodarczych.
7. Zajmuje się doradztwem prawnym i ekonomicznym oraz wspiera organizacyjnie osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, sporządza opinie i ekspertyzy.
8. Popularyzuje pożądane postawy kupców, rzemieślników przez co wzmacnia poczucie więzi i integracji zawodowej.
9. Prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy.
10. Prowadzi klub dla swoich członków.

Rozdział III


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Należeć do stowarzyszenia może każdy (osoby fizyczne i instytucje) kto złoży odpowiednią deklarację na piśmie i z chwilą przyjęcia będzie przestrzegał postanowień statutu. Osoby o nieskazitelnej przeszłości, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia ze względu na zakres praw i obowiązków dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
§ 10.
Członkiem zwyczajowym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki przedstawione w § 13 Statutu Stowarzyszenia.
§ 11.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 12.
Członkiem honorowym może być:
Osoba fizyczna, która swoim dorobkiem lub postawą na takie wyróżnienie zasłużyła.

CZŁONEK ZWYCZAJNY

§ 13.
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa w Zarządzie Stowarzyszenia pisemny wniosek, w którym podaje: dane personalne, wykształcenie, miejsce pracy, przynależność do organizacji społecznych i politycznych.
2. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Do czasu podjęcia uchwały o przyjęciu na członka zwyczajnego Zarząd Stowarzyszenia zasięga opinii etyczno-moralnych kandydata.
4. Opinię przedstawia dwóch członków wprowadzających wskazanych przez kandydata lub wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego, winien być rozpatrzony po ustaleniu niezbędnych danych o kandydacie, jednak nie później niż 3 – miesiące.
6. Zarząd Stowarzyszenia po wysłuchaniu wniosków członków wspierających , podejmuje uchwałę: o przyjęciu na członka zwyczajnego, o odmowie przyjęcia lub o zapewnieniu przyjęcia , po spełnieniu określonych warunków.
§ 14.
Członkiem wprowadzającym winna być osoba szanowana i godna zaufania , poza tym ponosi ona dyscyplinarną odpowiedzialność za nierzetelne opinie.

CZŁONEK HONOROWY

§ 15.
1. Uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek zarządu.
2. Zarząd po otrzymaniu wniosku o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia wyznacza co najmniej 3 członków Stowarzyszenia do zebrania wyczerpujących opinii i zaprezentowania swoich stanowisk w tej kwestii na posiedzeniu zarządu.
3. O ile wniosek o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia uzyska poparcie 3 członków opiniujących, zarząd podejmuje uchwałę o przedłożenia go najbliższemu Walnemu Zebraniu.
§ 16.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymują odznaki i imienne legitymacje potwierdzające przynależność do stowarzyszenia przedsiębiorców.
§ 17.
A. Członek zwyczajny i honorowy:
1. Ma prawo wybierać i być wybieranym do wszystkich władz stowarzyszenia.
2. Ma prawo głosowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia.
B. Członek wspierający:
1. Nie może być wybierany, ani wybierać władz stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności z głosem doradczym.
C. Każdy członek ma prawo do:
1. Udział w Walnym Zebraniu.
2. Składanie wniosków i postulatów na walnym zebraniu.
3. Zwracanie się do wszystkich organów stowarzyszenia, o ochronie swoich praw i interesów.
4. Brania udziału w zebraniu organów stowarzyszenia na których omawiane są sprawy dotyczące jego osoby, o ile statut nie przewiduje inaczej.
5. Korzystanie z zaplecza technicznego stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez zarząd lub walne zebranie.
6. Korzystania z porad, informacji, pomocy prawnej i zawodowej.
7. Tworzenia grup zainteresowań, inicjować różnego rodzaju form samokształcenia i doskonalenia.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 18
1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Popierać i propagować cele stowarzyszenia.
3. Otaczanie opieką i dbałość o mienie Stowarzyszenia.
4. Terminowe płacenie składek i świadczeń ustalonych przez walne zebranie.
5. Aktywne popieranie stowarzyszenia w jego działalności statutowej.

USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 19.
1. Członkostwo wygasa z chwilą:
· Wystąpienia
· Wykluczenia
· Skreślenia
2. Wygaśnięcie członkostwa na skutek wystąpienia ma miejsce wtedy, gdy zainteresowany złoży w tej sprawie pisemny wniosek w Zarządzie Stowarzyszenia.
3. Wygaśnięcie członkostwa na skutek wykluczenia, następuje z chwilą uprawomocnienia się uchwały zarządu o wykluczeniu lub orzeczeniu sądu koleżeńskiego.
4. Wygaśnięcie członkostwa na skutek skreślenia, ma miejsce w przypadku śmierci członka lub niepłacenia składek członkowskich za miniony rok kalendarzowy.
5. Tytułem honorowego członkostwa Stowarzyszenia na wniosek zarządu, pozbawia Walne Zebranie uchwałą co najmniej 2/3 głosów.
6. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka aktualnych władz Stowarzyszenia następuje z chwilą zatwierdzenie przez Walne Zebranie.

Rozdział IV


ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

§ 20.
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia społecznego, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia - stosuje się wobec członków następujące sankcje dyscyplinarne.
· Upomnienia
· Nagana
· Zawieszenie w prawach członka na przeciąg 1 roku.
· Wykluczeni ze stowarzyszenia (§ 34)
2. Wymienione sankcje stosuje Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały, która doręczy zainteresowanemu na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem i pouczeniem o prawie złożenia odwołania do sądu koleżeńskiego podając termin w jakim odwołanie należy złożyć.
3. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu - Zarząd winien umożliwić zainteresowanemu odpowiednich wyjaśnień.
4. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu bez wysłuchania zainteresowanego, o ile takich wyjaśnień odmawia , bądź jeżeli wykluczenie dotyczy:
a. Ewidentnej samowoli godzącej w interes Stowarzyszenia.
b. Wykorzystanie członkostwa lub pełnionej funkcji w organach Stowarzyszenia, do uzyskania osobistych korzyści niezgodnych ze Statutem i etyką osobistą.
5. Odwołani do sądu koleżeńskiego od uchwały nakładającej sankcję dyscyplinarne składa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
§ 21.
Niestosowanie się członka Stowarzyszenia do orzeczeń sądu koleżeńskiego, stanowi podstawę do wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 22.
1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencję stosowanych sankcji wobec członków.
2. Skreślenie adnotacji o upomnieniu lub naganie następuje po upływie 2 lat nienagannego członkostwa lub po upływie roku, na podstawi uchwały Zarządu.

Rozdział V


WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
§ 24.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
Walne Zebrania mogą być:
· Zwyczajne
· Nadzwyczajne
Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:
· Sprawozdawczo-wyborcze
· Sprawozdawcze
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne, gdy:
a) W zebraniu uczestniczy ½ liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
b) W drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu o zebraniu.
c) Zebranie w drugim terminie może być wyznaczone tego samego dnia, co pierwszy termin zebrania w odstępie 30 minut po upływie pierwszego terminu i jest zdolne do podejmowania uchwał .
d) Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów
zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie zwołania zebrania.
§ 25.
Walne Zebranie zwyczajne, zwoływane raz w roku jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
a do jej kompetencji należy:
1. Ustalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd.
3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie statutu , regulaminów i ich zmianę.
6. Wybieranie i odwoływanie składu organów Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie wysokości innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia bądź inne cele, poza wysokością regularnych składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd.
§ 26.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie:
a. Komisji Rewizyjnej
b. 1\3 liczby członków zwyczajnych , zgłoszonych na piśmie i przez nich podpisane.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie należy zwołać w przeciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje sprawy dla których zostało zwołane.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie, w odniesieniu do rozpatrywanych spraw, ma takie same uprawnienia jak Walne Zebranie Zwyczajne.

§ 27.
Termin , miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania należy podać członkom na piśmie, co najmniej 14 dni wcześniej oraz wskazać kiedy i gdzie można zapoznać się z materiałami, dla których zostało zwołane.
§ 28.
Przewodniczącego i prezydium Walnego Zebrania wybierają obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, większością głosów.

§ 29.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, jednak na życzenie większości uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne.
§ 30.
Z Walnego Zebrania sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 31.
1. Zarząd Stowarzyszenia, jako organ wykonawczy Walnego Zebrania kieruje działalnością Stowarzyszenia, a za prawidłowe kierowanie odpowiada przed Walnym Zebraniem.
2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 5 DO 9 OSÓB. WALNE ZEBRANIE WYBIERA PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU. NA PIERWSZYM POSIEDZENIU ZARZĄD WYBIERA SPOŚRÓD SIEBIE DWÓCH WICE PREZESÓW, SEKRETARZA I SKARBNIKA. TWORZĄ ONI PREZYDIUM ZARZĄDU. POZOSTALI SĄ CZŁONKAMI ZARZĄDU.
3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. Kierowanie, w oparciu o statut i program działalności Stowarzyszenia.
b. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
c. Opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działalności oraz rocznych sprawozdań.
d. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
e. Zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
g. Powoływanie, nadzorowanie stałych lub okresowych komisji problemowych do rozwiązania konkretnych problemów.
h. Zwoływanie Walnych Zebrań - co najmniej jeden raz w roku.
i. Odbywanie posiedzeń Zarządu w razie potrzeby, jednak nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu.
j. Prowadzenie ewidencji: członków, uchwał, itp., pełnej dokumentacji biurowej, obrazującej działalność Stowarzyszenia.
k. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, informując jednocześnie o sprawach jakie będą omawiane.
§ 32.
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą w razie konieczności dokooptować do swojego składu nowych członków, w ramach liczby określonej statutem - przy czym ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 50% składu.
§ 33.
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolującym Stowarzyszenie. Składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Do podstawowych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i opracowuje regulamin pracy Komisji, która daje do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez jego członek Komisji ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym, we wszystkich posiedzeniach Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna może wnioskować o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołanie z jej składu: członka, który nie uczestniczył w pracach Komisji, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 34.
1. Sad Koleżeński jest najwyższym organem Walnego Zebrania, powołanym do rozstrzygania sporów i spraw członków dotyczących Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie, przy czym nie mogą to być jednocześnie członkowie Zarządu.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i opracowuje regulamin, który daje do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.
4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ważne, o ile zostały podjęte większością głosów.
5. Sąd Koleżeński może wymierzyć sankcje dyscyplinarne wymienione w § 20. P.1.
6. Sąd Koleżeński rozpatruje pisemne odwołanie zainteresowanego od uchwały Zarządu, dotyczącej wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział VI


KOMISJE

§ 35.
1. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Komisję stałe lub działające okresowo - do rozwiązywania konkretnych problemów.
2. Zarząd powołuje przewodniczącego Komisji, któremu przedstawia problematykę, jaką Komisja ma się zająć.
3. Przewodniczący Komisji dobiera sobie, w zależności od potrzeb 2 do 5 członków, których nazwiska podaje Zarządowi w celu ich zatwierdzenia.
4. Członkami Komisji nie muszą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Komisji opracowuje regulamin określający zakres i kierunki działania Komisji oraz przedkłada go do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za działalność Komisji przed Zarządem oraz składa Zarządowi sprawozdania z działalności Komisji co najmniej raz na kwartał, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

Rozdział VII


PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 36.
1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek zgłaszania zmiany miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie konsekwencje z tego obowiązku ponosi sam.
2. Członek Stowarzyszenia nie może rościć pretensji do Zarządu z tytułu strat spowodowanych nierentownością przedsięwzięć gospodarczych, w które zainwestował osobisty wkład finansowy lub rzeczowy.
§ 37.
Członek Stowarzyszenia odpowiada za szkody wyrządzone w imieniu Stowarzyszenia przez siebie i osoby mu towarzyszące.

Rozdział VIII


OPŁATY I ŚWIADCZENIA

§ 38.
1. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany terminowo tj. do końca I kwartału opłacać składkę członkowską oraz inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie.
2. Nieuzasadnione uchylanie się od zapłaceni składki w minionym roku kalendarzowym, może być podstawą do wykluczenia ze Stowarzyszenia w roku następnym.

Rozdział IX


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 39.
1. Na majątek Stowarzyszenia składa się:
· Składki członkowskie
· Dodatkowe świadczenia
· Dotacje, zapisy, darowizny
· Dochody z działalności statutowej
· Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie zezwoleń właściwych organów administracyjnych
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem
3. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia
4. Stowarzyszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania swoich członków.
§ 40.
1. Dokumenty wychodzące ze Stowarzyszenia, podpisuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
2. Dokumenty dotyczące spraw finansowych Stowarzyszenia podpisuje prezes Zarządu lub upoważniony przez niego wiceprezes i skarbnik lub upoważniony członek Zarządu.

Rozdział X


ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41.
1. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 1\2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia lub zmiany statutu, wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział XI


PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 42.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
§ 43.
Do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia funkcje Zarządu sprawują Członkowie Założyciele.